Chương trình doanh nghiệp vì người tiêu dùng

Chương trình Doanh nghiệp vì người tiêu dùng là hoạt động nằm trong khuôn khổ Đề án Doanh nghiệp vì người tiêu dùng giai đoạn 2021-2025 do Bộ Công Thương ban hành kèm theo Quyết định số 3620/QĐ-CT ngày 31 tháng 12 năm 2020 nhằm thực hiện Kế hoạch hành động của Bộ Công Thương triển khai Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chỉ thị số 30/CT-TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng. 

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia là đơn vị được Bộ trưởng Bộ Công Thương giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan để triển khai Đề án Doanh nghiệp vì người tiêu dùng giai đoạn 2021-2025.

Mọi thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ:
ỦY BAN CẠNH TRANH QUỐC GIA – BỘ CÔNG THƯƠNG
Địa chỉ: Số 25, Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: 024-222.05.002 – Fax: 024-222.05.003
Email: dnvntd@bvntd.gov.vn
Web: https://dnvntd.bvntd.gov.vn