GIỚI THIỆU

ĐỀ ÁN DOANH NGHIỆP VÌ NGƯỜI TIÊU DÙNG

Trong những năm qua, công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm, chỉ đạo sát xao. Các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo của Đảng, Chính phủ và Bộ Công Thương đã chỉ ra vai trò, trách nhiệm của doanh nghiệp và toàn xã hội trong việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, đồng thời, đặt ra các giải pháp, nhiệm vụ cụ thể nhằm đẩy mạnh xã hội hóa, nâng cao vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ và tổ chức xã hội trong công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, trong đó có nhiệm vụ xây dựng và triển khai Đề án Doanh nghiệp vì người tiêu dùng.

1. Mục tiêu tổng quát
Đề án Doanh nghiệp vì người tiêu dùng giai đoạn 2021-2025 (sau đây gọi tắt là “Đề án”) được ban hành nhằm mục tiêu:

–     Thúc đẩy văn hóa kinh doanh vì người tiêu dùng của doanh nghiệp, góp phần xây dựng môi trường tiêu dùng, kinh doanh lành mạnh, bền vững thông qua việc hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp tuân thủ pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, kiểm soát chặt chẽ quá trình sản xuất, kinh doanh nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng, từ đó nâng cao sức cạnh tranh, vị thế của doanh nghiệp trên thị trường, giảm thiểu các khiếu nại, các hành vi xâm phạm quyền lợi của người tiêu dùng.

–     Tạo điều kiện, cơ chế để khuyến khích các doanh nghiệp nâng cao trách nhiệm của mình đối với người tiêu dùng, từ đó xây dựng niềm tin, sự hài lòng của người tiêu dùng đối với doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp phát triển nhanh và bền vững hơn.

–     Thúc đẩy doanh nghiệp xây dựng giá trị thương hiệu, đồng thời, định hướng để người tiêu dùng có thể lựa chọn các doanh nghiệp có uy tín, mức độ tin cậy cao đối với người tiêu dùng, lựa chọn những hàng hóa, dịch vụ chất lượng, an toàn, tiết kiệm và giảm thiểu tác hại tới môi trường.

2. Mục tiêu cụ thể
Đề án Doanh nghiệp vì người tiêu dùng giai đoạn 2021 – 2025 được triển khai nhằm đạt được các mục tiêu cụ thể như sau:

–     Trên cơ sở Bộ tiêu chí “Doanh nghiệp vì người tiêu dùng” (áp dụng chung cho tất cả các ngành, lĩnh vực) đã được xây dựng trong giai đoạn 2018-2020, phát triển thêm các Bộ tiêu chí chi tiết dành cho 05 ngành, lĩnh vực hàng hóa, dịch vụ đặc thù;

–     Đảm bảo Hệ thống công nghệ thông tin, các công cụ (phần mềm, ứng dụng, cơ sở dữ liệu) hỗ trợ doanh nghiệp tham gia tự đánh giá trực tuyến và tự động tính điểm theo Bộ tiêu chí “Doanh nghiệp vì người tiêu dùng” vận hành liên tục, thông suốt và bảo mật trong cả giai đoạn thực hiện Đề án;

–     5.000 doanh nghiệp được trực tiếp tuyên truyền, phổ biến, tập huấn, đào tạo thông qua các hoạt động của Đề án;

–     500 cán bộ, công chức, viên chức là đại diện các Sở Công Thương, Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các hiệp hội ngành, nghề khác tại 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được tham gia các hoạt động tuyên truyền, đào tạo, tập huấn của Đề án, từ đó trở thành đầu mối tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền về Chương trình Doanh nghiệp vì người tiêu dùng tại địa phương;

–     50.000 doanh nghiệp được gián tiếp tiếp cận các thông tin, chương trình của Đề án thông qua  hoạt động tuyên truyền, phổ biến của các Sở Công Thương, Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các hiệp hội khác trong cả nước;

–     100 doanh nghiệp được hỗ trợ thực hiện khảo sát, đánh giá và hỗ trợ nâng cao hiệu quả các hoạt động sản xuất, kinh doanh vì người tiêu dùng.

3. Đối tượng tham gia Chương trình Doanh nghiệp vì người tiêu dùng

Đối tượng tham gia Chương trình Doanh nghiệp vì người tiêu dùng của Đề án là tất cả các tổ chức, cá nhân đã đăng ký kinh doanh tại Việt Nam, đang thực hiện hoạt động kinh doanh hàng hóa, dịch vụ tại thị trường Việt Nam (sau đây gọi chung là doanh nghiệp).

Đối tượng thụ hưởng của Đề án bao gồm doanh nghiệp và người tiêu dùng, trong đó:

(i) doanh nghiệp là đối tượng được tuyên truyền, phổ biến về Chương trình, về Bộ tiêu chí “Doanh nghiệp vì người tiêu dùng”; được hỗ trợ thực hiện khảo sát, tư vấn các biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh, hướng đến mức điểm cao hơn khi đánh giá theo Bộ tiêu chí “Doanh nghiệp vì người tiêu dùng”; được người tiêu dùng ghi nhận, tin tưởng vì những nỗ lực trong việc đảm bảo quyền và lợi ích của người tiêu dùng khi tham gia sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ tại Việt Nam;

(ii) người tiêu dùng là đối tượng được tham gia giám sát việc thực hiện Chương trình; phản ánh thực trạng hoặc đóng góp ý kiến về chất lượng hàng hóa, dịch vụ, phong cách phục vụ, chăm sóc khách hàng của doanh nghiệp là đối tượng tham gia Chương trình trong quá trình lấy ý kiến rộng rãi; được thụ hưởng các quyền và lợi ích cao hơn khi mua và sử dụng các hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp là đối tượng tham gia Chương trình sau khi doanh nghiệp được hỗ trợ tư vấn áp dụng các biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh hướng đến vì người tiêu dùng.

 

 

Để hoàn thành mục tiêu đề ra, Đề án đưa ra 05 nhiệm vụ và giải pháp đó là:

(1) Hoàn thiện Bộ tiêu chí Doanh nghiệp vì người tiêu dùng, đảm bảo phù hợp với sự điều chỉnh của các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các pháp luật khác có liên quan, phù hợp với tình hình kinh tế-xã hội, thực tiễn kinh doanh của doanh nghiệp trong từng thời kỳ;

(2) Nâng cấp và phát triển hệ thống công nghệ thông tin phục vụ cho các hoạt động của Đề án;

(3) Nâng cao nhận thức của doanh nghiệp, người tiêu dùng và cộng đồng xã hội về vai trò, ý nghĩa của Chương trình Doanh nghiệp vì người tiêu dùng, khuyến khích các doanh nghiệp tham gia Chương trình;

(4) Tăng cường hỗ trợ, hướng dẫn doanh nghiệp tham gia Chương trình Doanh nghiệp vì người tiêu dùng, xây dựng và thực hiện các chính sách, quy trình sản xuất, kinh doanh nhằm tuân thủ pháp luật, thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp đối với người tiêu dùng, đáp ứng Bộ tiêu chí Doanh nghiệp vì người tiêu dùng;

(5) Hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện khảo sát, đánh giá hiện trạng đáp ứng Bộ tiêu chí “Doanh nghiệp vì người tiêu dùng”, hoàn thiện chính sách, quy trình sản xuất, kinh doanh nhằm tuân thủ pháp luật và đạt mức đánh giá cao hơn theo Bộ tiêu chí Doanh nghiệp vì người tiêu dùng.

Đồng thời, tại Quyết định số 3620/QĐ-BCT ngày 31 tháng 12 năm 2020, Bộ Công Thương đã giao Cục Cạnh tranh và Bảo vệ tiêu dùng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, tổ chức trong và ngoài Bộ triển khai thực hiện Đề án Doanh nghiệp vì người tiêu dùng.