Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện Chương trình Doanh nghiệp vì người tiêu dùng

    Chương trình Doanh nghiệp vì người tiêu dùng lần đầu tiên được ban hành vào năm 2018. Trong quá trình thực hiện, Chương trình đã đã đạt được một số kết quả nhất định, từ đó cho thấy hiệu quả, ý nghĩa cũng như sự cần thiết của Chương trình. Thừa hưởng kết quả Chương trình giai đoạn 2018 – 2020, Bộ Công Thương vừa qua đã ban hành Đề án Doanh nghiệp vì người tiêu dùng giai đoạn 2021 – 2025.

    Điểm nổi bật, trong giai đoạn 2021 – 2025, Bộ Công Thương đẩy mạnh mục tiêu ứng dụng công nghệ thông tin nhằm phục vụ triển khai các hoạt động của Đề án. Đề án xây dựng hệ thống công nghệ thông tin nhằm tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp tham gia tự đánh giá, kiểm tra việc tuân thủ pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

    Hệ thống này bao gồm (i) trang thông tin điện tử; (ii) hệ thống phần mềm đánh giá “Doanh nghiệp vì người tiêu dùng”; (iii) ứng dụng trên thiết bị di động; (iv) cơ sở dữ liệu lưu trữ thông tin và các phương thức khác.

     Thông qua hệ thống công nghệ thông tin, doanh nghiệp sẽ dễ dàng thực hiện việc tự đánh giá, kiểm tra công tác tuân thủ pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại doanh nghiệp, cũng như công tác thực hiện bộ quy tắc ứng xử đối với người tiêu dùng theo các quy định tại Bộ tiêu chí “Doanh nghiệp vì người tiêu dùng”.

    Hệ thống công nghệ thông tin còn đảm bảo tính liên tục, thông suốt trong quá trình Doanh nghiệp tham gia chương trình; tính công khai, minh bạch về các kết quả đánh giá liên quan đến công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng của Doanh nghiệp.

    Ngoài ra, hệ thống công nghệ thông tin cam kết bảo mật các thông tin, dữ liệu mà doanh nghiệp cung cấp khi tham gia Chương trình, từ đó khuyến khích doanh nghiệp tích cực tham gia Chương trình.

    Để việc hoàn thành các  mục tiêu cụ thể nêu trên, Bộ Công Thương xây dựng các nhóm giải pháp tương ứng theo từng thời kỳ nhất định. Trong năm 2021 và 2023, Bộ Công Thương triển khai hoạt động phát triển ứng dụng trên thiết bị di động. Ứng dụng này vừa có giao diện thân thiện đối với người tiêu dùng, nhưng cũng đảm bảo tính quản trị ứng dụng cho doanh nghiệp. Ngoài ra, ứng dụng sẽ được tích hợp các tính năng cho phép doanh nghiệp tự đánh giá, tự kiểm tra trực tuyến các tiêu chí quy định liên quan đến “Doanh nghiệp vì người tiêu dùng”.

    Bên cạnh đó, hàng năm, Bộ Công Thương triển khai nâng cấp trang thông tin điện tử và ứng dụng trên thiết bị di động; nâng cấp đường truyền, hạ tầng kỹ thuật cũng như các dịch vụ bảo dưỡng, bảo trì hệ thống công nghệ thông tin, từ đó, đảm bảo các điều kiện nhằm triển khai hoạt động Đề án liên tục và thông suốt.