Thực trạng vi phạm quy định về xúc tiến thương mại của một số cơ sở bán lẻ

Theo quy định của Luật thương mại 2005, khuyến mại là hoạt động xúc tiến thương mại của thương nhân nhằm xúc tiến việc mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ bằng cách dành cho khách hàng những lợi ích nhất định.

Hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại là hàng hoá, dịch vụ được thương nhân dùng để tặng, thưởng, cung ứng không thu tiền cho khách hàng. Hàng hoá, dịch vụ được thương nhân dùng để khuyến mại có thể là hàng hoá, dịch vụ mà thương nhân đó đang kinh doanh hoặc hàng hoá, dịch vụ khác. Hàng hóa, dịch vụ được dùng để khuyến mại phải là hàng hóa, dịch vụ được kinh doanh hợp pháp.

Theo quy định pháp luật, khi doanh nghiệp áp dụng các hình thức khuyến mại hàng hóa, dịch vụ của mình thì phải thực hiện thủ tục đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền quản lý về khuyến mại. Doanh nghiệp chỉ được áp dụng hình thức khuyến mại này nếu được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền xác nhận trước khi thực hiện.           Tuy nhiên, trên thực tế, một số cơ sở bán lẻ không thực hiện chính xác và đầy đủ theo trình tự thủ tục tiến hành các hoạt động xúc tiến thương mại như quy định pháp luật. Ngày 21 tháng 7 năm 2018, qua kết quả kiểm tra sơ bộ ban đầu, Tổ công tác chuyên trách 334 và Chi cục Quản lý thị trường TP. Hồ Chí Minh đã phát hiện các cửa hàng thuộc chuỗi siêu thị Con Cưng đang thực hiện rất nhiều chương trình khuyến mại nhưng chưa xuất trình được các giấy tờ có liên quan theo quy định[1]. Năm 2019, Thanh tra sở Ninh Bình cũng đã lập biên bản vi phạm hành chính và ban hành Quyết định xử phạt đối với siêu thị Lan Chi, siêu thị Pico vì thực hiện các chương trình khuyến mại mà không thông báo/đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền và thực hiện chương trình khuyến mại không đúng như đã thông báo[2]./.


[1] (Ban chỉ đạo 389 nêu 7 vi phạm của chuỗi siêu thị Con Cưng, 2018, theo https://vtv.vn/kinh-te/ban-chi-dao-389-neu-7-vi-pham-cua-chuoi-sieu-thi-con-cung-20180801085800602.html)

[2] (Tăng cường kiểm tra về quản lý và kinh doanh đối với các trung tâm thương mại và siêu thị, 2019, theo http://congthuong.ninhbinh.gov.vn/tang-cuong-kiem-tra-ve-quan-ly-va-kinh-doanh-doi-voi-cac-trung-tam-thuong-mai-va-sieu-thi.html)