Vai trò của tổ chức xã hội-nghề nghiệp trong tuyên truyền, phổ biến Chương trình Doanh nghiệp vì người tiêu dùng

    Tổ chức xã hội – nghề nghiệp được hiểu là tổ chức tự nguyện của công dân, tổ chức cùng ngành nghề, có chung mục đích tập hợp, đoàn kết hội viên, hoạt động thường xuyên, không vụ lợi nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên; hỗ trợ nhau hoạt động có hiệu quả, góp phần vào việc phát triển kinh tế-xã hội của đất nước[1] (Chính phủ, 2010).

   Xét trên giác độ tham gia hình thành các yếu tố phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, các tổ chức xã hội-nghề nghiệp có vai trò: (i) Cầu nối giữa doanh nghiệp, người lao động, nhà chuyên môn với nhà nước trong việc tham gia xây dựng và tổ chức thực hiện môi trường pháp luật và chính sách phù hợp với lợi ích của hội viên và với sự phát triển kinh tế đất nước; (ii) Thông qua hoạt động cung cấp hàng hóa, dịch vụ để định hướng, dẫn dắt, hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động chuyên môn nâng cao năng lực hoạt động phù hợp với yêu cầu của thị trường, pháp luật và sự phát triển của nền kinh tế đất nước; (iii) Thông qua hoạt động liên kết, hợp tác giữa các hội viên hoặc thực hiện sự ủy nhiệm của nhà nước để tham gia quản lý, điều tiết hoạt động nghề nghiệp của các hội viên nhằm khắc phục những bất cập của thị trường, ổn định và nâng cao hiệu quả hoạt động của các hội viên và cả nền kinh tế…[2]

    Do vậy, tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đóng vai trò quan trọng trong sứ mệnh của tổ chức xã hội –  nghề nghiệp.

    Đề án Doanh nghiệp vì người tiêu dùng là một trong các nhiệm vụ thuộc kế hoạch hành động của Bộ Công Thương nhằm triển khai Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 22 tháng 01 năm 2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm của quản lý Nhà nước trong công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.   

   Là một tổ chức xã hội-nghề nghiệp trong lĩnh vực bán hàng đa cấp (một trong các hình thức bán hàng trực tiếp, được xây dựng và áp dụng Bộ tiêu chí Doanh nghiệp vì người tiêu dùng trong năm 2021), Hiệp hội Bán hàng đa cấp Việt Nam đóng góp vai trò quan trọng trong việc tuyên truyền và thúc đẩy các doanh nghiệp trong ngành tham gia, thực hiện Chương trình Doanh nghiệp vì người tiêu dùng, cụ thể như:

  • Phối hợp với Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng, Bộ Công Thương tuyên truyền, phổ biến Chương trình Doanh nghiệp vì người tiêu dùng và các chính sách, pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng;
  • Vận động, khuyến khích các doanh nghiệp trong ngành tích cực tham gia Chương trình Doanh nghiệp vì người tiêu dùng do Bộ Công Thương phát động;
  • Làm cầu nối giữa doanh nghiệp với cơ quan quản lý nhà nước nhằm triển khai thực hiện Chương trình Doanh nghiệp vì người tiêu dùng đạt hiệu quả;

    Hỗ trợ, tư vấn cho doanh nghiệp hội viên để thực hiện các giải pháp nhằm tăng cường tuân thủ pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các tiêu chí, quy tắc đạo đức ứng xử đối với người tiêu dùng…

Ông Võ Đan Mạch – Chánh Văn phòng Hiệp hội Bán hàng đa cấp Việt Nam

trả lời phóng sự giới thiệu Bộ tiêu chí Doanh nghiệp vì người tiêu dùng

    Nhằm thiết thực hóa vai trò tuyên truyền, phổ biến Chương trình Doanh nghiệp vì người tiêu dùng, Hiệp hội Bán hàng đa cấp Việt Nam đã cam kết tích cực truyền tải các thông tin về Chương trình tới doanh nghiệp hội viên; phối hợp để đăng tải các ấn phẩm, tin tức, bài viết và các thông tin khác có liên quan đến Chương trình theo yêu cầu của Bộ Công Thương trên trang thông tin điện tử của Hiệp hội; khuyến khích các doanh nghiệp trong ngành tìm hiểu, theo dõi các thông tin, sự kiện và các hoạt động của Đề án Doanh nghiệp vì người tiêu dùng trên các kênh thông tin đại chúng…

    Với sự đón nhận và ủng hộ từ phía tổ chức xã hội-nghề nghiệp và các doanh nghiệp trong ngành như trên, Chương trình Doanh nghiệp vì người tiêu dùng hứa hẹn sẽ đạt được những kết quả nhất định, góp phần tăng cường hiệu quả của công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại Việt Nam./.  

[1] Theo quy định tại Nghị định số 45/2010/NĐ-CP quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội được ban hành ngày 21 tháng 4 năm 2010.

[1] Tiến sỹ Hồ Quế Hậu, “Vai trò của các tổ chức xã hội-nghề nghiệp đối với sự phát triển kinh tế sau 30 năm đổi mới”, Tạp chí Kinh tế&Phát triển, số 208 tháng 10/2014.