Bao nhiêu doanh nghiệp sẽ được hỗ trợ khảo sát hiện trạng đáp ứng tiêu chí doanh nghiệp vì người tiêu dùng tại doanh nghiệp?

    Đẩy mạnh xã hội hoá, nâng cao vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ và tổ chức xã hội trong công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng là một trong những chỉ đạo của Ban Bí Trung ương Đảng tại Chỉ thị số 30-CT/TW  ngày 22 tháng 1 năm 2019.

    Thực hiện theo chỉ đạo nêu trên, Bộ Công Thương ban hành Chương trình “Doanh nghiệp vì người tiêu dùng” giai đoạn 2021 – 2025. Chương trình tạo điều kiện, cơ chế để khuyến khích các doanh nghiệp nâng cao trách nhiệm của mình đối với người tiêu dùng, từ đó xây dựng niềm tin, sự hài lòng của người tiêu dùng đối với doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp phát triển nhanh và bền vững hơn.

    Điểm nổi bật, Chương trình xây dựng các Bộ tiêu chí đánh giá “Doanh nghiệp vì người tiêu dùng” trong 5 lĩnh vực kinh doanh, ngành nghề nhất định. Đây được xem là công cụ công cụ nhằm giúp các doanh nghiệp có thể tự kiểm tra, đánh giá hiệu quả bảo vệ người tiêu dùng tại doanh nghiệp. Qua đó, kịp thời có các biện pháp cải thiện, nâng cao mức độ bảo vệ người tiêu dùng, nâng cao năng lực cạnh tranh và góp phần thúc đẩy doanh nghiệp phát triển bền vững.

    Để đảm bảo hiệu quả toàn diện, tới năm 2025, Chương trình đặt mục tiêu hỗ trợ 100 doanh nghiệp thực hiện khảo sát, đánh giá hiện trạng đáp ứng Bộ tiêu chí “Doanh nghiệp vì người tiêu dùng”. Từ đó, doanh nghiệp hoàn thiện chính sách, quy trình sản xuất, kinh doanh nhằm tuân thủ pháp luật và đạt mức đánh giá cao hơn theo Bộ tiêu chí “Doanh nghiệp vì người tiêu dùng”.

    Thông qua các hoạt động nêu trên, Chương trình “Doanh nghiệp vì người tiêu dùng” đóng góp nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, giúp doanh nghiệp hướng tới sự phát triển bền vững trong kinh doanh.