Các tiêu chí đánh giá trách nhiệm thực hiện bảo hành hàng hóa, linh kiện, phụ kiện và thu hồi hàng hóa có khuyết tật của doanh nghiệp bán lẻ

Bảo hành hàng hóa, linh kiện, phụ kiện, và thu hồi hàng hóa có khuyết tật là những trách nhiệm thường được pháp luật qui định cho nhà sản xuất, nhà nhập khẩu (điều 21, điều 22 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010). Tuy nhiên, nhà bán lẻ là khâu trung gian đảm nhiệm việc cung cấp hàng hóa đến tay người tiêu dùng. Vì vậy, trong trường hợp hàng hóa cần bảo hành hay có thể bị thu hồi, các doanh nghiệp bán lẻ – với mạng lưới địa điểm kinh doanh rộng khắp của mình – có thể trở những điểm trung gian để tiếp nhận hàng hóa để gửi đi bảo hành, hoặc điểm thu hồi hàng hóa có khuyết tật (theo thỏa thuận với bên có trách nhiệm thu hồi hàng hóa có khuyết tật).

Tiêu chí này đánh giá về việc thực hiện bảo hành hàng hóa, linh kiện, phụ kiện, và thu hồi hàng hóa có khuyết tật của doanh nghiệp bán lẻ. Doanh nghiệp phải có Kế hoạch thực hiện bảo hành hàng hóa, linh kiện, phụ kiện, và thu hồi hàng hóa có khuyết tật. Kế hoạch phải được giải thích rõ ràng về các quan điểm, phương án triển khai, cách thức triển khai các hoạt động bảo hành hàng hóa, linh kiện, phụ kiện, và thu hồi hàng hóa có khuyết tật.

Đồng thời, doanh nghiệp phải giải trình được thông qua minh chứng thực tế về việc áp dụng nội dung của Kế hoạch này vào hoạt động của doanh nghiệp./.