Các tiêu chí đánh giá trách nhiệm thực hiện hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung của doanh nghiệp bán lẻ

Hợp đồng theo mẫu là hợp đồng do tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ soạn thảo để giao dịch với người tiêu dùng. Điều kiện giao dịch chung là những quy định, quy tắc bán hàng, cung ứng dịch vụ do tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ công bố và áp dụng đối với người tiêu dùng (khoản 5, khoản 6, điều 3 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010). Đây là những hình thức thỏa thuận thường gặp trong quan hệ giữa doanh nghiệp bán lẻ và người tiêu dùng.

Tuy nhiên, hợp đồng theo mẫu và điều kiện giao dịch chung là những vấn đề mà người tiêu dùng chỉ có thể lựa chọn chấp nhận hoặc không (take it or leave it), nếu muốn mua hàng hóa hay sử dụng dịch vụ. Vì vậy, trong việc doanh nghiệp bán lẻ sử dụng hợp đồng theo mẫu và điều kiện giao dịch chung tiềm ẩn nhiều nguy cơ xâm hại đến quyền lợi của người tiêu dùng.

Do đó, pháp luật, mà chủ đạo là Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010 (đang được sửa đổi, bổ sung) đã có nhiều qui định về hợp đồng theo mẫu và điều kiện giao dịch chung mà doanh nghiệp bán lẻ phải tuân thủ.

Tiêu chí này đánh giá về việc thực hiện pháp luật về hợp đồng theo mẫu và điều kiện giao dịch chung của doanh nghiệp bán lẻ. Doanh nghiệp phải có Kế hoạch tuân thủ pháp luật về hợp đồng theo mẫu và điều kiện giao dịch chung. Kế hoạch phải được giải thích rõ ràng về các quan điểm, phương án triển khai, cách thức triển khai các hoạt động tuân thủ pháp luật về hợp đồng theo mẫu và điều kiện giao dịch chung.

Đồng thời, doanh nghiệp phải giải trình được thông qua minh chứng thực tế về việc áp dụng nội dung của Kế hoạch này vào hoạt động của doanh nghiệp./.