Giới thiệu Sổ tay hướng dẫn xây dựng và thực hiện quy trình giao nhận, đổi trả hàng hóa tại doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực bán hàng trực tiếp

Theo quy định của Nghị định số 40/2018/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp, thì đối tượng của hoạt động kinh doanh đa cấp hợp pháp là hàng hóa (trừ trường hợp pháp luật có quy định khác).

Bởi vậy, việc giao nhận, đổi trả hàng hóa là một trong những chính sách, quy trình không thể thiếu đối với mỗi doanh nghiệp bán hàng đa cấp nhằm đảm bảo hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp cũng như lợi ích của khách hàng, người tiêu dùng.

Trong khuôn khổ Đề án Doanh nghiệp vì người tiêu dùng được Bộ Công Thương phê duyệt và giao thực hiện, năm 2021, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng đã tổ chức xây dựng và thiết kế Sổ tay hướng dẫn xây dựng và thực hiện quy trình giao nhận, đổi trả hàng hóa tại doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực bán hàng trực tiếp. Theo đó, việc giao nhận, đổi trả hàng hóa của doanh nghiệp bán hàng đa cấp có một số điểm đặc thù, ngoài tuân thủ các quy định chung của pháp luật thương mại thì còn phải tuân thủ các quy định riêng của pháp luật chuyên ngành – pháp luật về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Doanh nghiệp và người tiêu dùng quan tâm và có nhu cầu tìm hiểu về vấn đề này, vui lòng nhấn vào đây để tải Sổ tay hướng dẫn xây dựng và thực hiện quy trình giao nhận, đổi trả hàng hóa tại doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực bán hàng trực tiếp./.