Tại sao cần có các tiêu chí sàng lọc trong Bộ tiêu chí Doanh nghiệp vì người tiêu dùng trong lĩnh vực bán lẻ

Nội dung của các tiêu chí mang tính sàng lọc nhằm đánh giá sự phù hợp về lĩnh vực kinh doanh của doanh nghiệp (lẽ dĩ nhiên, một doanh nghiệp không kinh doanh bán lẻ thì không thể tham gia Chương trình Doanh nghiệp vì người tiêu dùng trong lĩnh vực bán lẻ).

Quan trọng hơn, các tiêu chí này xác lập những tiêu chuẩn tối thiểu mà doanh nghiệp phải tuân thủ trong kinh doanh, thuế, lao động, và môi trường, trước khi xem xét các trách nhiệm về bảo vệ người tiêu dùng. Rõ ràng, theo quan điểm tiêu dùng bền vững, một doanh nghiệp không thể được xem là “vì người tiêu dùng” nếu như doanh nghiệp đó trốn thuế, vi phạm quyền lợi của người lao động, hay có hành vi làm ô nhiễm môi trường. Nếu doanh nghiệp có vi phạm những vấn đề này, thì dù có những nỗ lực bảo vệ người tiêu dùng lớn đến đâu, cũng không thể xem đó là bảo vệ người tiêu dùng về thực chất.

Vì vậy, các tiêu chí mang tính sàng lọc doanh nghiệp sẽ không tính điểm, mà chỉ đánh giá Đạt hay Không Đạt. Doanh nghiệp Không Đạt bất cứ tiêu chí nào trong các tiêu chí này sẽ không đủ điều kiện để được tham gia Chương trình Doanh nghiệp vì người tiêu dùng trong lĩnh vực bán lẻ.

Dự kiến đề xuất các tiêu chí sàng lọc doanh nghiệp bao gồm:

(i) Là doanh nghiệp hoạt động bán lẻ trên lãnh thổ Việt Nam và được đăng ký thành lập theo luật pháp Việt Nam;

(ii) Trong vòng 02 năm tính đến trước thời điểm đăng ký tham gia Chương trình Doanh nghiệp vì người tiêu dùng trong lĩnh vực bán lẻ, doanh nghiệp không bị xử lý từ mức xử phạt vi phạm hành chính trở lên vì hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng;

(iii) Trong vòng 02 năm tính đến trước thời điểm đăng ký tham gia Chương trình Doanh nghiệp vì người tiêu dùng trong lĩnh vực bán lẻ, doanh nghiệp không bị xử lý từ mức xử phạt vi phạm hành chính trở lên trong lĩnh vực lao động;

(iv) Trong vòng 02 năm tính đến trước thời điểm đăng ký tham gia Chương trình Doanh nghiệp vì người tiêu dùng trong lĩnh vực bán lẻ, doanh nghiệp không bị xử lý từ mức xử phạt vi phạm hành chính trở lên trong lĩnh vực môi trường;

(v) Trong vòng 02 năm tính đến trước thời điểm đăng ký tham gia Chương trình Doanh nghiệp vì người tiêu dùng trong lĩnh vực bán lẻ, doanh nghiệp không có vi phạm với lỗi cố ý đến mức bị xử lý từ mức xử phạt vi phạm hành chính trở lên trong lĩnh vực thuế./.